Overeenkomstvoorwaarden van Jag Parts Enter:

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten mondelinge of schriftelijke koopovereenkomsten betreffende auto’s dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, alsmede op overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie en onderhoud aan auto’s.
 2. Uitsluitend onze overeenkomstvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gelden onze verkoopprijzen voor levering af bedrijf. De prijzen op de website zijn inductief en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze verkoopprijzen exclusieve BTW, indien van toepassing.
 3. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de koper worden doorberekend.
 4. Indien de koper gebruik maakt van zijn recht op ontbinding van de koopovereenkomst, dient hij aan ons een vergoeding te betalen voor de gemaakte kosten, deze kosten bedragen minimaal 20% van de overeengekomen verkoopprijs, exclusief BTW indien van toepassing.

Uitvoering van werkzaamheden

 1. Indien Jag Parts Enter in het kader van de uitvoering van de eventuele werkzaamheden gegevens benodigd zijn van de wederpartij, dient de wederpartij deze gegevens tijdig aan ons door te geven. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
 2. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op locatie van Jag Parts Enter, gedurende de normale werkuren, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Om de werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de klant ervoor in dat hij het voertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben op het overeengekomen tijdstip op onze locatie ter beschikking stelt.
 4. Jag Parts Enter stelt alles in het werk om de werkzaamheden binnen de afgesproken tijd uit te voeren. Echter zijn alle door Jag Parts Enter vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet-fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Jag Parts Enter schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Jag Parts Enter een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen.
 5. Indien Jag Parts Enter voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en/of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Jag Parts Enter deze gegevens heeft ontvangen. Hetzelfde geldt indien wij afhankelijk zijn van onderdelen die wij bij onze toeleverancier moet inkopen waarbij de levertijd meer dan één dag bedraagt.
 6. Indien de wederpartij het voertuig niet afhaalt binnen vier werkdagen nadat Jag Parts Enter hem ervan in kennis heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid, behoudt Jag Parts Enter het recht een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening te brengen. Deze voorwaarde geldt ook indien de betaling/betalingstermijn, die afgesproken is, niet nagekomen wordt.
 7. Indien hij daarom bij het verlenen van de opdracht heeft verzocht, worden vervangen onderdelen na uitvoering van de werkzaamheden aan de wederpartij ter beschikking gesteld. Indien dat verzoek van de wederpartij achterwege is gelaten, worden de vervangen onderdelen eigendom van Jag Parts Enter zonder dat de wederpartij op enige vergoeding aanspraak kan maken.

Buitensluiting voor de service

 1. Indien Jag Parts Enter, naar eigen goeddunken, van mening is dat de opgegeven informatie niet correct of onvolledig is, is Jag Parts Enter gerechtigd om de overeenkomst op te schorten of te beëindigen en tevens om de relatie met de klant te beëindigen.

Verval aanspraken uit hoofde van reparatie, of onderhoud.

 1. Elke aanspraak die de Klant meent te hebben op Jag Parts Enter op grond van gebrekkig uitgevoerde werkzaamheden of levering vervalt, indien:
  de klant niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken (waaronder begrepen signalen van waarschuwingslampjes) Jag Parts Enter daarvan in kennis stelt;
  Jag Parts Enter niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  derden zonder voorkennis of toestemming van Jag Parts Enter werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door het Jag Parts Enter verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvoor wij worden aangesproken. In alle overige gevallen dient de klant eerst contact op te nemen en overeenstemming te hebben met Jag Parts Enter om een reparatie te laten uitvoeren die verband houden met de door ons uitgevoerde werkzaamheden.
 2. In deze gevallen vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van Jag Parts Enter geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten, maar maximaal € 500,. Dit laatste is niet van toepassing wanneer een reparatie nodig is nadat de garantietermijn verstreken is.

Garantie en aansprakelijkheid

 1. Door ons geleverde auto’s alsmede onderdelen, worden alleen gegarandeerd conform het eventueel door ons afgegeven schriftelijke garantiebewijs. Indien enige bepaling in het door ons afgegeven garantiebewijs voorkomende, door koper niet wordt nagekomen, vervalt de garantie. Indien de koper op ondeskundige wijze met het gekochte is omgegaan of gedurende de overeen gekomen garantietermijn enerlei verandering in onderdelen of uitrustingsstukken van het gekochte heeft aangebracht of laten aanbrengen door niet, door ons geautoriseerde derden, vervalt direct de door ons afgegeven garantie. Wij zijn evenmin gehouden garantie en/of service te verlenen, voor zover de koper enige dienaangaande (eind)nota niet geheel of tijdig heeft voldaan.
 2. Indien een onderdeel, indien van toepassing, binnen de garantietermijn van de bij ons gekochte auto,  door ons wordt vervangen, blijft de
  oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”). Een uitzondering is van toepassing, wanneer wij dat uitdrukkelijk opnieuw schriftelijk garanderen.
 3. In het algemeen geldt zonder uitzondering, dat op door ons verkochte auto’s met een verkooprijs van minder dan € 5.000,- geen garantie wordt gegeven, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet alsmede door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij terzake van de door ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie-)werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en in directe schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen.
 5. Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn. Bij u is bekend dat wij hiervoor niet verzekerd zijn.
 6. Voor onderdelen geldt alleen garantie indien deze door ons gemonteerd worden. De termijn voor deze garantie is maximaal drie maanden. De garantie houdt uitsluitend in dat wij kosteloos hét door ons gemonteerde defecte onderdeel vervangen. Voor onderdelen die bij ons gekocht zijn die wij niet voor u hebben gemonteerd, of een verkoopprijs hebben van minder dan €50,- is iedere garantie uitgesloten. Ook zijn wij niet op enerlei wijze aansprakelijk indien het onderdeel dat wij verstuurd hebben ,met een verkoopprijs van minder dan € 50,- , tijdens transport zoek raakt. Bij verstuurde onderdelen van € 50,- of meer is er altijd een vervoersbewijs zodat het getraceerd kan worden .
 7. Voor de staat van de door ons verkochte auto’s en onderdelen geldt dat deze gebruikt zijn. Er kunnen dus onvolkomenheden voorkomen, zoals: krassen, slijtage, roest e.d. Jag Parts Enter brengt desgevraagd , en voor zover bekend ,zijn klanten hiervan op de hoogte.
 8. Bovengenoemde garantie geldt uitdrukkelijk niet voor bij ons gekochte elektro- en elektronicaonderdelen.
 9. Onze voorwaarden zijn ten alle tijde bindend en zijn preferent aan zowel schriftelijke en mondelinge andere overeenkomsten. Jag Parts Enter is nimmer aansprakelijk voor teksten in allerlei advertenties, op en buiten haar website, en alle beschrijvingen, welke niet in overeenstemming zijn met onze voorwaarden. Ook kunnen door de koper geen rechten aan onze advertenties en / of website-teksten worden ontleend indien wij bij een koopovereenkomst met de koper een korting hebben geven op de vraagprijs.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop onze onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, zullen worden berecht door de Arrondissementsrechtbank te Almelo. Indien het geschil behoort tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank, tenzij wij om ons moverende redenen, er de voorkeur aan geven het geschil te doen berechten door de volgens de wet bevoegde rechter.